top of page
현대위아 2019년식 10인치 CNC선반 HD2600

현대위아 2019년식 10인치 CNC선반 HD2600

1) 모델명 : HD2600 (10인치 CNC선반)    

 

2) 메이커 : 현대위아    

 

3) 년식 : 2019년 7월  

 

4) 사양

   큐셋터, 심압대, 칩컨베어, 화낙   중절삭용 베드타입, 신품수준  

 

5) 가격  

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page