top of page
현대위아 2015년식 12인치 CNC선반 L300LC

현대위아 2015년식 12인치 CNC선반 L300LC

1) 모델명 : L300LC (12인치 롱타입 CNC선반) 

 

2) 메이커 : 현대위아 

 

3) 년식 : 2015년  

 

4) 사양

    최대가공길이 1300mm, 큐셋터, 칩컨베어, 화낙

 

5) 가격

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

 

 

bottom of page