top of page
현대위아 2011년식 5호 머시닝센터 F500

현대위아 2011년식 5호 머시닝센터 F500

1) 모델명 : F500 (5호 머시닝센터 BT40)  

 

2) 메이커 : 현대위아  

 

3) 년식 : 2011년   

 

4) 사양

     8000RPM, 주축관통쿨런트, 칩컨베어(후방,힌지), 화낙  

 

5) 가격  

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page