top of page
현대위아 2010년식 9호반 머시닝센터 VX960M

현대위아 2010년식 9호반 머시닝센터 VX960M

1) 모델명 : VX960M (9호반 머시닝센터 BT50 머시닝센터)

 

2) 메이커 : 현대위아 

 

3) 년식 : 2010년 

 

4) 사양

   8000RPM, ATC30本, 칩컨베어, 데이타서버, BT50, 기어타입, 화낙 18iMB 

 

5) 가격 

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page