top of page
미야노 2002년식 8인치 턴밀 CNC선반 LZ-02R

미야노 2002년식 8인치 턴밀 CNC선반 LZ-02R

1) 모델명 : LZ-02R (8인치 턴밀 CNC선반)

 

2) 메이커 : 미야노 (일본산)

 

3) 년식 : 2002년

 

4) 사양 : 턴밀, 칩컨베어, 화낙

 

5) 가격

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page