top of page
두산 2004년식 10인치 턴밀 CNC선반 PUMA300M

두산 2004년식 10인치 턴밀 CNC선반 PUMA300M

1) 모델명 : PUMA300M (10인치 턴밀 CNC선반)
 

2) 메이커 : 두산
 

3) 년식 : 2004년
 

4) 사양
    큐셋터, 심압대, 칩컨베어, 회전공구 다수, 파트캐쳐, 자동심압대, 화낙

 

5) 가격


6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page