top of page
남선 2005년식 2호반(X 1300) 범용밀링 NSM-A

남선 2005년식 2호반(X 1300) 범용밀링 NSM-A

1) 모델명 : 2호반(X 1300) 범용밀링 NSM-A

 

2) 메이커 : 남선기공

 

3) 년식 : 2005년

 

4) 사양

     2호반 밀링 (X축 테이블&스트로크 1300), A타입(수직형), 3축 디지탈, 자동공구교환장치 부착, 바이스 1개 

 

5) 가격

 

6) 담당자 : 장성호 / 010-7649-7116

bottom of page